کوییک R

شرکت سایپا شرایط فروش کوییک R را ویژه منتخبین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی را اعلام کرد.

کوییک R تیپ S – آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک R اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ  ۳ آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

آرشیو شرایط فروش سایپا

ساینا S – طرح عادی – آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی ساینا اس اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ  3 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

کوییک GX – طرح عادی و طرح جوانی جمعیت – مهر ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک GX اقدام نموده و اولویت ایشان بهار سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۲۹ مهر پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز شنبه ۲۹ مهر با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

ساینا اس – طرح عادی – مهر ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۲۶ مهر پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۲۶ مهر با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – ساینا S

شاهین – شهریور ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۶ شهریور پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۷ شهریور با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – ساینا S

شاهین – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۳۰ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ۳۰ مردادماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا- مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۲۵ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

ساینا – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان بهار ۱۴۰۲ تعیین در تاریخ ۲۳ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۲۴ مرداد به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا- مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان بهار سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۱۹ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۱۹مردادماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروهای ساینا اس و شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان بهار ۱۴۰۲ تعیین در تاریخ ۱۸ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۱۸ مرداد تا روز دوشنبه ۲۳ با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۶ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۱۷ مردادماه تا پایان شنبه ۲۱ مرداد با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – ویژه طرح عادی - بخش هفتم - مرداد 1402

کوییک – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک R دنده ای و ساینا S اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۲ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۳ مردادماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – ویژه طرح عادی - بخش هفتم - مرداد 1402

ساینا اس – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی ساینا S اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین در تاریخ ۲ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۳ مردادماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش ششم - مرداد 1402

کوییک S – تیر ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی کوییک S اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۲۹ تیر پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز شنبه ۳۱ تیرماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش ششم - مرداد 1402

شاهین – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ۲۶ تیرماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش ششم - مرداد 1402

کوییک – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی کوییک S اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۲ تایید و همچنین آندسته از متقاضیانی که خودرو ساینا S را انتخاب نموده و اولویت زمان تحویل ایشان پاییز ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش ششم - مرداد 1402

شرایط فروش سایپا – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی درخرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی کوییک اقدام نموده و همچنین متقاضیانی که خودروی ساینا انتخاب نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش چهارم - تیر 1402

ساینا S – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی درخرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی ساینا S اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش چهارم - تیر 1402

شاهین – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی درخرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

طرح عادی – بخش سوم - تیر 1402

ساینا – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی درخرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی ساینا اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

طرح عادی – بخش سوم - تیر 1402

ساینا S دوگانه سوز – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایط که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروی ساینا اس دوگانه سوز اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارا می باشند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش دوم - تیر 1402

در صورت هر گونه افزایش در هزینه های شماره گذاری، بیمه، مالیات و … و همچنین اقلام مربوط به استاندارد محصول تا قبل از فاکتور، دعوتنامه تکمیل وجه هزینه های مربوطه برای مشتری محترم صادر خواهد شد.

شرایط فروش سایپا – تیر ۱۴۰۲

متقاضیان حائز شرایطی که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به پیش ثبت نام محصولات اقدام نموده و خودروی انتخابی ایشان ساینا اتوماتیک، کوییک اتوماتیک و کوییک آر اتوماتیک با اولویت زمستان ۱۴۰۲ تایید شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام میگردد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بخش دوم - تیر 1402

source

توسط