صنعت ماشین: شورای رقابت در جلسه اخیر قیمت ۳ خودروی مونتاژی دیگر را تصویب کرد.
source

source

source

توسط