رئیس سازمان ملی استاندارد:

صنعت ماشین: رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید: در تولید خودرو‌های تجاری، استانداردسازی به ویژه ارتقای استاندارد‌های ترمز اضطراری یا هشدار انحراف از مسیر باید در اولویت خودروساز باشد.

source

توسط