بر اساس این گزارش؛ پرتفوی پیشهادی شرکت سبدگردان داریک پارس از ۵ سهم وبملت، خاور، خساپا، کرومیت و قثابت برای میان مدت و ۲ سهم فراز، داریک برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان الگوریتم از ۳ سهم زفجر، ونوی و ثاخت برای میان مدت و ۳ سهم وکغدیر، سیتا و فخوز برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از ۳ سهم شپنا، وبملت و سپاها برای میان مدت و ۴ سهم وغدیر، شستا، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

علاوه برآن شرکت سبدگردان تصمیم ۳ سهم غبشهر، وبصادر و تصمیم را برای میان مدت و ۳ سهم فجر، فزر و شگویا را برای بلند مدت معرفی کرد.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

شرکت سبدگردان سورین ۲ سهم کوثر، دابور را برای میان مدت و ۳ سهم سپاها، ومعادن و فولاد را برای بلند مدت معرفی کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

شرکت مشاور سرکایه گذاری سهم آشا ۲ سهم دانا، پترول را برای میان مدت و ۳ سهم وتوکا، تایرا و وخارزم را برای بلند مدت پیشنهاد داد.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

گفتنی است سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پردازآریان عبارتند از؛۴ سهم سیمرغ، سپاها، غمینو، پی پاد برای میان مدت و ۳ سهم فسبزوار، بوعلی و خدیزل برای بلند مدت است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

شرکت سبد گردان کاریزما نیز ۳ سهم کاریس، شکربن و رتاپ را برای میان مدت و ۳ سهم رافزا، کارا و ضمان را برای بلند مدت پیشنهاد داده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

شایان ذکر است سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک از ۳ سهم کوثر، سیمرغ و سدور برای میان مدت و ۳ سهم کاوه، مدیر و کپارس برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم آذر ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۲۱

source

توسط